بارم بندی امتحان نهایی دوازدهم

بارم بندی عربی دوازدهم 1400 دی خرداد شهریور (ریاضی و تجربی)

بارم بندی امتحان نهایی عربی دوازدهم ریاضی و نجربی
بارم بندی درس عربی دوازدهم ۱۴۰۰ ریاضی و تجربی

بارم بندی درس عربی دوازدهم شامل سرفصل ها، بودجه بندی مباحث و میزان اهمیت آن ها برای آزمون دانش آموزان در نوبت اول دی ماه و نوبت دوم (خرداد و شهریور) می باشد. در ادامه از سری مطالب بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم به بارم بندی امتحان نهایی عربی دوازدهم سال تحصیلی 1400-99 تجربی و ریاضی می پردازیم، با ما همراه باشید.

بارم بندی زیر مربوط به سال تحصیلی 99 می باشد و در حال حاضر آپدیت 1400-1401 درج نشده است

– بارم بندی میان ترم عربی دوازدهم (به صورت شفاهی)

بارم بندی نوبت میان ترم امتحان نهایی عربی دوازدهم ریاضی و تجربی
بارم بندی میان ترم درس عربی دوازدهم ۱۴۰۰ میان ترم ریاضی تجربی

– نکات مهم بارم بندی عربی دوازدهم تجربی

1- امتحان میان ترم اول و دوم عربی شامل دو بخش کتبی (از ۱۵ نمره) و شفاهی (از ۵ نمره) می باشد، ولی امتحان نوبت اول و دوم فقط کتبی و از بیست نمره است.

2- تلفظ درست مخارج حروف خاص زبان عربی (ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، ف، غ، و دشوار است و از عهده بسیاری از دانش آموزان بر نمی آید؛ اما باید از دانش آموزان خواسته شود حتی الامکان مخارج حروف خاص عربی را درست بر زبان آورند و تمرین کنند، زیرا هدف اصلی آموزش عربی مسائل دینی است و قرائت نماز باید با تلفظ درست باشد.

3- در پاسخ به جمله های پرسشی به پاسخ کوتاه یک یا دو کلمه ای بسنده شود؛ مثلا اگر در پاسخ سؤال «إلى أين تذهب؟» پاسخ دهد إلى الفندق، کاملا درست است و نیازی نیست پاسخ دهد: «أنا أذهب إلى الفندق. در بخش مکالمه، فهم سؤال نیمی از نمره را دارد؛ مثلا اگر از دانش آموزی سؤال شد: «من أين أنت؟» و پاسخ داد: «طهرانه و درنگ کرد و نتوانست بگوید «أنا من طهران. در حقیقت نیمی از نمره را گرفته است. چون سؤال را فهمیده است.

4- می توانیم از دانش آموز بخواهیم خودش را به زبان عربی در دو دقیقه معرفی کند؛ یا اگر فعالیتی در زمینه نمایش و مکالمه در کلاس داشت می توان به عنوان نمره امتحان شفاهی از آن استفاده کرد.

5- طبیعی است که در یک روز نمی توان از همه دانش آموزان آزمون شفاهی به عمل آورد؛ بنابراین آنچه را دانش آموز در طول سال تحصیلی می خواند و مجموعه فعالیت های شفاهی وی نمره شفاهی اش را تشکیل می دهد.

مبنای نمره دهی آخرین و بهترین وضعیت مهارت شفاهی اوست. رعایت ظرافت های صرفی و نحوی در مکالمه در حد دانش آموز نیست. مخصوصا اینکه او باید در پاسخگویی سرعت عمل داشته باشد و فرصت کافی برای فکر کردن ندارد؛ از طرفی آزمون شفاهی اضطراب دارد؛ بنابراین از دبیر گرامی خواهشمندیم این بخش را با نرمش و مهربانی برگزار کند تا دانش آموز خاطره خوشی از مکالمه به یاد داشته و زمینه مثبتی در ذهن او برای سال های آینده بماند.

پرسش های مکالمه مانند: من أنت؟ ما اسم هذا الطالب؟ ما اسم هذه الطالبة ؟)، من أين حضرتك؟ كم عمرك ؟ ما هو ترتيک بين إخوتك و أخواتك في الأسرة؟ كيف حالك؟ أين بيتك؟ إلى أين سافرت هذه الشه؟ أي طعام تحب (تحبين)؟ أي فاكهة موجودة الآن في السوق؟ منی ترجع (ترجعين) إلى بيتك ؟ كم الساعة ؟ ما هو لون الباب؟ لماذا تدس (تدرسين)؟ ماذا تأكل (تأكلين) إلغداء؟ هل أنت نشيط (هل أنت نشيطة)؟ أدفتر على المنضدة أم كتاب؟ لمن تلك الحقيبة؟ ماذا تشاهد في ساحة المدرسة؟

 

– توجه در وضعيت قرمز پاية دوازدهم کليه رشته ها:

1.در ترجمه هاي عربي به فارسي از تغيير جملات در آزمون نهايي خودداري شود.

2 .ترجمه فقط از متن درس داده شود و از جمله هاي تمرينات و اعلموا طرح نشود.

3.در بخش مهارت مكالمه «پاسخ کوتاه يك يا دو کلمه اي به جمله هاي پرسشي» طرح نشود و به جاي آن «طرح سؤال از حوار (مانند جمله سازي با کلمات پراکنده حداکثر شش تكّه از عبارت هاي کتاب) ، پر کردن جاي خالي با کلمات ارائه شده، دو گزينه اي و … )» طرح شود.

4.طرح سؤال از ترجمة انواع فعل در داخل جمله و زيرخط دار و با ريشه هايي ساده مانند خَرَجَ، دَخَلَ و صَبَرَ باشد و دانش آموز با کمك دو قرينه يا بيشتر، آنها را ترجمه کند؛ مانند: »يا صَديقَتي، ال تَخْرُجي مِنْ صَفِّـكِ.« از فعلهايي که کمتر در کتاب به کار رفته است؛ مانند جَهَرَ و سَهِرَ مطلقاً استفاده نشود. فقط فعل ثالثي مجرّد صحيح و سالم به کار برود.

– بارم بندی عربی نوبت اول دوازدهم دی ماه 

بار بندی عربی دوازدهم نوبت اول دی ماه
بارم عربی دی ماه دوازدهم-صفحه1
بار بندی عربی دوازدهم نوبت اول دی ماه
بارم عربی دی ماه دوازدهم-صفحه2

بارم بندی عربی دوازدهم امتحان نهایی نوبت دوم 1400 خرداد،شهریور،دی

بارم بندی عربی دوازدهم نهایی نوبت دوم خرداد،شهریور،دی
بارم عربی نوبت دوم دوازدهم-صفحه1
بارم بندی عربی دوازدهم نهایی نوبت دوم خرداد،شهریور،دی
بارم عربی نوبت دوم دوازدهم-صفحه2

به صورت متنی(جهت مشاهده)

مهارت های زبانی موضوع نمره
الف: مهارت واژه شناسی

نوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی؛ از جملات متن، تمرین و بخش «اعلموا» (زیر کلمات خط کشیده می شود.) 1
مترادف و متضاد (دو جفت کلمه کنار هم نهاده می شود و دانش آموز فقط تضاد یا مترادف آنها را مشخص می کند. / یا شش کلمه پراکنده داده می شود که چهار تای آنها متضاد هستند. می توان این سؤال را در دل متن درک مطلب طراحی کرد. متضاد یا مترادف دو کلمه را در متن خواست و نمره درک مطلب، نیم نمره افزایش یابد.) 0/5
تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه یا نوشتن مفرد یا جمع اسم (در حد جمع های مکسر خوانده شده در کتاب دوازدهم)
یا انتخاب گزینه مناسب برای جای خالی یک جمله
0/25
نوشتن مفرد یا جمع اسم (در حد جمع های مکسر خوانده شده در کتاب دوازدهم) 0/25
ب: مهارت ترجمه به فارسی ترجمه جملات کتاب از عربی به فارسی از متن، تمرین و بخش «اعلموا» 5
ترجمه درست یک جمله دارای لای نفی جنس.
ترجمه لای نفی جنس به صورت «هیچ … نیست» مد نظر است.)
0/5
ترجمه درست جمله دارای حروف مشبهه بالفعل (ان،کان،لیت،لعل) با تکیه بر معنای حروف مشبهه بالفعل 0/5
ترجمه یک جمله دارای مفعول مطلق تاکیدی و یک جمله دارای مفعول مطلق نوعی 1
ترجمه درست یک یا دو جمله دارای قید حالت (حال) در دو شکل آن 0/5
انتخاب گزینه درست در ترجمه جمله عربی به فارسی (دو جمله) 0/5
تکمیل ترجمه ناقص از متن، تمرین و بخش «اعلموا» (چهار جای خالی) 1
ج : مهارت شناخت و کاربرد قواعد ترجمه دقیق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعید، امر، نهی، نفی، مهارت مستقبل، مجهول، معادل های عربی مضارع التزامی، اسلوب شرط و فعل دارای نون وقایه داخل | شناخت و جملات ساده و با ریشه های ساده ای مانند: خرج، دخل، صبر، کتب و … که زیر فعل خطی کشیده کاربرد قواعد می شود و دانش آموز با کمک یک قرینه یا بیشتر، آنها را ترجمه می کند؛ مانند: «أنا دخلت قرية
جدی أمس» که در این جمله دو قرینه «أنا» و «ی» در «إني» و «جدی» و قید زمان «أمس» به دانش آموز کمک می کنند تا بتواند «دخلت» را درست ترجمه کند. در صورتی که از فعل های دشواری
2

 

ادامه ج) مهارت شناخت و کاربرد قواعد
مانند تهمسون استفاده می شود، لازم است که معنای شکل سوم شخص مفرد آن داده شود؛ مثال: يا تلاميذ، لم تهمسون في الصف؟! (همس: آهسته سخن گفت) یا در قالب مصور به صورت ارتباط دادن جملات به تصاویر (هشت مورد) یا به صورت تلفیقی از حالت اول و دوم
تشخیص محل اعرابی در جملاتی که معنا و ساختاری ساده دارند؛ مانند:
كتب المسافر رسالة في الفندق.» جملات کاملا حرکت گذاری می شوند. (فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضاف اليه، صفت، جار و مجرور، یا مجرور به حرف جر، حال، مستثنی و مفعول مطلق) تذکر: سهم حال، مستثنی و مفعول مطلق ۱٫۲۵ نمره از ۳ نمره است. تشخیص نوع مفعول مطلق نیز سؤال می شود.
0/25 تشخیص اسلوب حصر از استثناست.
0/5 نمره تحلیل صرفی و اعراب که مؤكدا باید در قالب سؤال دو گزینه ای شبیه صفحه ۴۰ کتاب درسی باشد.
3
تشخیص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مكان، اسم تفضيل یا ترجمه درست آنها؛ یا ترکیبی از تشخیص و ترجمه آنها در هر حالت این اسم ها داخل جملات کوتاه هستند.) 2
د : مهارت های درک و فهم سؤال جور کردنی از مفهوم واژگان «وصل کردن کلمات ستون اول به توضیحات – ستون دوم» (چهار مورد) یا ارائه شش کلمه که دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی که باید با کلمه مناسب کامل شود. یا پر کردن جاهای خالی با گزینه های مناسب (سؤال سه گزینه ای) 1
درک مطلب (ارائۀ متن و طراحی چهار سؤال حتى الامكان با چهار کلمه پرسشی خوانده شده) یا (ارائۀ چهار جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله یا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحانی)؛ یا ترکیبی از دو حالت پیشنهادی بالا؛ یا طرح سؤال با توجه به تصویر که در این حالت پاسخ کوتاه مطلوب است؛ یا هر شیوه ابتکاری دیگری که بتواند مهارت درک و فهم را بسنجد. 1

 

– نکات مهم برای طراحی سوالات امتحانی عربی دوازدهم تجربی و ریاضی نوبت اول و نهایی نوبت دوم

1- سؤالات امتحان کاملا حرکت گذاری می شوند.

2- صورت سؤال از نظر ساختاری و واژگانی، در حد فهم دانش آموز است.

3- در طراحی سؤال امتحان نوبت اول، طراح مجاز است تا یک نمره در بارم بندی تغییراتی اجرا نماید؛ ولی در نوبت دوم، بارم بندی دقیقا رعایت می شود.

4- حجم اصلی سؤالات امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و کاربرد واژگان است که باید تنوع داشته باشد.

5- در بسیاری از موارد سؤالات بخش های مختلف با هم تلفیق می شوند و تفکیک مهارت های زبانی امکان ندارد؛ مثلا در بخش مهارت ترجمه، امکان دارد در یک جمله، چند مفهوم مختلف هم زمان بیاید.

6- طرح سوال امتحان نوبت اول (دی ماه) و دوم (خرداد ماه) از بیست نمره است.

7- طرح سوال امتحان کتبی میان نوبت اول و دوم از پانزده نمره است. معمولا برای امتحان میان نوبت، بارم بندی تعیین نمی شود.
اگر دبیری علاقه مند است که بر اساس بارم بندی ویژه میان نوبت سؤال طرح نماید، می تواند این گونه عمل کند:

مهارت واژه شناسی ۱ نمره، مهارت ترجمه به فارسی ۵ نمره، مهارت درک و فهم ۲ نمره و قواعد ۷ نمره. (این موارد صرفا پیشنهاد است.)

در نتیجه ۵ نمره کاسته می شود که برای نمره شفاهی منظور می گردد.

(روخوانی چهار نمره و پاسخ به پرسش های شفاهی ساده یک نمره)

8- در سؤال (ترجمه دقيق فعل ها) یک یا دو قرینه مانند اسم و ضمیر باید در جمله وجود داشته باشد، تا دانش آموز بتواند به کمک آنها فعل مورد نظر را دقیق ترجمه کند. مثال: يا ولد، رجاء، اسمع كلام عليك. أختی تک درسها. أيتها الرميله، لم لا تدخلين في غرفك ؟ أنتم قد وجد ثم طریقگم. إنا سنذهب إلى السفرة غدا. تكن لم تجليس هناك من قبل.

هر یک از فعل ها در جمله واقع است؛ ثانیا در جمله قرینه هایی وجود دارد که کمک می کنند تا دانش آموز موفق باشد. یکی از اهداف ارزشیابی آموزش است. آن ارزشیابی درست است که بتواند به دانش آموز کمک کند و او را دچار ترس و نگرانی نکند و موجب شود تا از یادگیری لذت ببرد.

در این سؤال از فعل هایی استفاده می شود که این ویژگی ها را داشته باشند: صحیح و سالم، پرکاربرد، دارای معنای ساده؛ لذا چنین فعل هایی پیشنهاد می شود: ابتعد، أرسل، استخرج، اقترب، انتظر، إنقطع، تكلم، دهب، رجع، ساعد، ساق، شاهد، طلب، علم، عسل، لعب و ..

9- در بخش قواعد شیوه طرح سؤال فقط بر مبنای تشخیص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی در جمله و تعیین فعل مناسب برای جای خالی و نیز ترجمه از عربی به فارسی است؛ مثال: أكتب في الفراغ فعلا مناسبة. أيها الرجال، وجاء، … ذلك السائق. (*ساعة  *ساعدوا ) ترجم الكلمة التي تحتها خط يا أخواتی، من فضلگن، ارجعن إلى بيوتکن

10- در سؤالات چند گزینه ای دو، یا سه گزینه ارائه می شود. اما در بخش کلمات ناهماهنگی چهار کلمه داده می شود.)

11- ترجمه جمله، یا کلمه از فارسی به عربی در هیچ آزمون، یا مسابقه ای طراحی نمی شود.

12- طرح سؤال از فعل هایی مانند «تعلموا ، تعارفوا که می توانند ماضی، یا امر باشند باید در جمله و همراه قرائن مناسب باشد واگر در امتحان از طرح چنین سؤالاتی خودداری شود بهتر است.

13- در تشخیص و ترجمه فعل های ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی متفى، مضارع منفی و مستقبل و نیز مصدر در جمله باید فقط موارد صحیح و سالم طراحی شود و اگر از معتل سؤالی طرح شد، نباید تغییراتی مانند اعلال حذف داشته باشد. دانش – آموزان در ترجمه فعل هایی مانند أرض، إرض، اهد، دع، أدع، د، ق دچار مشکل خواهند شد. اگر هم در کتاب های درسی به کار رفته باشند باید بدون کوچک ترین تغییری عین همان عبارت داده شود؛ مانند: اهدنا الصراط المستقیم)

 احتمال دارد دانش آموزی بداند فعل جملة «الأطباء كانوا يفحصون المرضی » معادل «ماضی استمراریه در فارسی است؛ ولی معنای فعل «فحص» را که در پایه هشتم خوانده است بعد از پنج سال فاصله فراموش کرده باشد؛ در این صورت به او ظلم می شود. در چنین حالتی لازم است که معنای فعل «فحص» در برگه امتحان داده شود؛ زیرا آنچه سنجیده می شود ساختار معادل ماضی استمراری» است نه معنای فعل فحص»، و این بخش از بارم بندی در بخش قواعد است، نه در بخش ترجمه.

14- آموزش و ارزشیابی مطابقت عدد و معدود و ویژگی های معدود و مطابقت موصوف و صفت مطلقا از اهداف کتاب درسی نیست؛ اما حفظ عددهای اصلی یک تا صد و عددهای ترتیبی یکم تا بیستم از اهداف کتاب است.

15- طرح سؤال در مورد تشخیص ضمیر و اسم اشاره مناسب، برای جای خالی در جمله با توجه به قرائن در قالب سؤال چند گزینهای اشکالی ندارد، ولی باید توجه داشت که چنین مواردی از اهداف کتاب درسی نیست: ضمیر منفصل منصوب مانند ایا؛ تشخیص کاربرد اسم اشاره می مانند هذان و هذین، کاربرد هذه و تلک برای اشاره به اسم غير عاقل. در کتاب درسی به نام ضمایر اشاره نشده است.

16- در تشخیص محل اعرابی در جمله، نهادن اعراب رفع ، نصب و جر از اهداف کتاب نیست و کلمات جمله ارائه شده باید کاملا اعراب گذاری شده باشند. طرح سؤال از اعراب گذاری کلمات جمله، مطلقا ممنوع است؛ زیرا در کتاب آموزش داده نشده است.

17- در تشخیص مشقات، ذكر جامد و مشتق لازم نیست؛ اما ذكر نوع کلماتی مانند حاکم، محکوم، محگم، أحگم لازم است. در اسم فاعل و اسم مفعول مانند ناظر و منتظر ذکر اینکه ناظر اسم فاعل ثلاثی مجرد و منتظر اسم فاعل ثلاثی مزید می باشد، در کتاب درسی تدریس نشده و از اهداف آموزشی کتاب نیست.

18- در بخش تحلیل صرفی و اعراب می توان مانند صفحه ۴۰ کتاب عمل کرد. یعنی سؤال دو گزینه ای نیز طرح کرد. از طرح سؤال به صورت پر کردن جای خالی در تجزیه و ترکیب خودداری شود. ارائه یک جمله و درخواست از دانش آموز برای نوشتن تحلیل صرفی و اعراب نیز از اهداف برنامه درسی نیست.

19- تغيير جملات کتاب در امتحان جایز است؛ به شرط اینکه این تغییر موجب نشود که بیشتر دانش آموزان دچار اشکال شوند.
هدف این است که دانش آموز طوطی وار عبارت ها را حفظ نکند. بدیهی است که آیات و احادیث و ضرب المثل ها را نمی توان تغییر داد.

 

هم چنین می توانید برای مطالعه بهتر عربی برای امتحان نهایی دوازدهم و سوالات امتحان نهایی عربی دوازدهم دوره های قبل نیز دیدن کنید.

برای مشاهده بودجه بندی سایر دروس روی هشتگ بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی ، بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی و بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی کلیک کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا