بارم بندی امتحان نهایی دوازدهم

بارم بندی عربی دوازدهم انسانی 1400 دی،خرداد و شهریور

بارم بندی امتحان نهایی عربی دوازدهم انسانی
بارم بندی درس عربی دوازدهم ۱۴۰۰ انسانی

بارم بندی درس عربی انسانی دوازدهم شامل سرفصل ها، بودجه بندی مباحث و میزان اهمیت آن ها برای آزمون دانش آموزان در نوبت اول دی ماه و نوبت دوم (خرداد و شهریور) می باشد. در ادامه از سری مطالب بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم به بارم بندی امتحان نهایی عربی دوازدهم انسانی سال تحصیلی 1400-99 می پردازیم، با ما همراه باشید.

بارم بندی زیر مربوط به سال تحصیلی 99 می باشد و در حال حاضر آپدیت 1400-1401 درج نشده است


– بارم بندی میان ترم عربی دوازدهم انسانی (به صورت شفاهی)

بارم بندی میان ترم عربی انسانی
بارم بندی عربی انسانی دوازدهم

نکات مهم امتحان میان ترم عربی دوازدهم انسانی

1- امتحان میان ترم اول و دوم عربی شامل دو بخش کتبی (از ۱۵ نمره) و شفاهی (از ۵ نمره) می باشد، ولی امتحان نوبت اول و دوم فقط کتبی و از بیست نمره است.

2- تلفظ درست مخارج حروف خاص زبان عربی (ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، ف، غ، و دشوار است و از عهده بسیاری از دانش آموزان بر نمی آید؛ اما باید از دانش آموزان خواسته شود حتی الامکان مخارج حروف خاص عربی را درست بر زبان آورند و تمرین کنند، زیرا هدف اصلی آموزش عربی مسائل دینی است و قرائت نماز باید با تلفظ درست باشد.

3- در پاسخ به جمله های پرسشی به پاسخ کوتاه یک یا دو کلمه ای بسنده شود؛ مثلا اگر در پاسخ سؤال «إلى أين تذهب؟» پاسخ دهد إلى الفندق، کاملا درست است و نیازی نیست پاسخ دهد: «أنا أذهب إلى الفندق. در بخش مکالمه، فهم سؤال نیمی از نمره را دارد؛ مثلا اگر از دانش آموزی سؤال شد: «من أين أنت؟» و پاسخ داد: «طهرانه و درنگ کرد و نتوانست بگوید «أنا من طهران. در حقیقت نیمی از نمره را گرفته است. چون سؤال را فهمیده است.

4- می توانیم از دانش آموز بخواهیم خودش را به زبان عربی در دو دقیقه معرفی کند؛ یا اگر فعالیتی در زمینه نمایش و مکالمه در کلاس داشت می توان به عنوان نمره امتحان شفاهی از آن استفاده کرد.

5- طبیعی است که در یک روز نمی توان از همه دانش آموزان آزمون شفاهی به عمل آورد؛ بنابراین آنچه را دانش آموز در طول سال تحصیلی می خواند و مجموعه فعالیت های شفاهی وی نمره شفاهی اش را تشکیل می دهد.

مبنای نمره دهی آخرین و بهترین وضعیت مهارت شفاهی اوست.

 رعایت ظرافت های صرفی و نحوی در مکالمه در حد دانش آموز نیست. مخصوصا اینکه او باید در پاسخگویی سرعت عمل داشته باشد و فرصت کافی برای فکر کردن ندارد؛ از طرفی آزمون شفاهی اضطراب دارد؛ بنابراین از دبیر گرامی خواهشمندیم این بخش را با نرمش و مهربانی برگزار کند تا دانش آموز خاطره خوشی از مکالمه به یاد داشته و زمینه مثبتی در ذهن او برای سال های آینده بماند.

پرسش های مکالمه مانند: من أنت؟ ما اسم هذا الطالب؟ ما اسم هذه الطالبة ؟)، من أين حضرتك؟ كم عمرك ؟ ما هو ترتيک بين إخوتك و أخواتك في الأسرة؟ كيف حالك؟ أين بيتك؟ إلى أين سافرت هذه الشه؟ أي طعام تحب (تحبين)؟ أي فاكهة موجودة الآن في السوق؟ منی ترجع (ترجعين) إلى بيتك ؟ كم الساعة ؟ ما هو لون الباب؟ لماذا تدس (تدرسين)؟ ماذا تأكل (تأكلين) إلغداء؟ هل أنت نشيط (هل أنت نشيطة)؟ أدفتر على المنضدة أم كتاب؟ لمن تلك الحقيبة؟ ماذا تشاهد في ساحة المدرسة؟

توجه در وضعيت قرمز پايه دوازدهم کليه رشته ها:
6.در ترجمه هاي عربي به فارسي از تغيير جملات در آزمون نهايي خودداري شود.

7 .ترجمه فقط از متن درس داده شود و از جمله هاي تمرينات و اعلموا طرح نشود.

8.در بخش مهارت مكالمه «ـپاسخ کوتاه يك يا دو کلمه اي به جمله هاي پرسشي« طرح نشود و به جاي آن »طرح سؤال از حوار (مانند جمله سازي با کلمات پراکنده حداکثر شش تكّه از عبارت هاي کتاب) ، پر کردن جاي خالي با کلمات ارائه شده، دو گزينه اي و … )» طرح شود.

9.طرح سؤال از ترجمة انواع فعل در داخل جمله و زيرخط دار و با ريشه هايي ساده مانند خَرَجَ، دَخَلَ و صَبَرَ باشد و دانش آموز با کمك دو قرينه يا بيشتر، آنها را ترجمه کند؛ مانند: »يا صَديقَتي، ال تَخْرُجي مِنْ صَفِّـكِ.« از فعلهايي که کمتر در کتاب به کار رفته است؛ مانند جَهَرَ و سَهِرَ مطلقاً استفاده نشود. فقط فعل ثالثي مجرّد صحيح و سالم به کار برود.

– بارم بندی عربی انسانی نوبت اول دوازدهم دی ماه

بارم بندی عربی انسانی نوبت اول دوازدهم دی ماه
بارم عربی انسانی دوازدهم نوبت اول
بارم بندی عربی انسانی نوبت اول دوازدهم دی
بارم عربی انسانی دوازدهم نوبت اول

بارم بندی امتحان نهایی عربی دوازدهم انسانی 1400 نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی عربی انسانی نوبت دوم دوازدهم دی
بارم عربی انسانی دوازدهم نوبت دوم
بارم بندی عربی انسانی نوبت دوم دوازدهم دی
بارم عربی انسانی دوازدهم نوبت دوم
مهارت های زبانی موضوع نمره جمع
الف: مهارت واژه شناسی

نوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی؛ از جملات متن، تمرین و بخش «اعلموا» (زیر کلمات خط کشیده می شود.) 1 2

نمره

مترادف و متضاد (دو جفت کلمه کنار هم نهاده می شود و دانش آموز فقط تضاد یا مترادف آنها را مشخص می کند. / یا شش کلمه پراکنده داده می شود که چهار تای آنها متضاد هستند. می توان این سؤال را در دل متن درک مطلب طراحی کرد. متضاد یا مترادف دو کلمه را در متن خواست و نمره درک مطلب، نیم نمره افزایش یابد.) 0/5
تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه یا نوشتن مفرد یا جمع اسم (در حد جمع های مکسر خوانده شده در کتاب دوازدهم)
یا انتخاب گزینه مناسب برای جای خالی یک جمله
0/25
نوشتن مفرد یا جمع اسم (در حد جمع های مکسر خوانده شده در کتاب دوازدهم) 0/25
ب : مهارت ترجمه به فارسی ترجمه جملات کتاب از عربی به فارسی از متن، تمرین و بخش «اعلمواه» 4 9 نمره
ترجمه درست یک جمله دارای لای نفی جنس

(ترجمه لای نفی جنس به صورت هیچ … نیست» مد نظر است.)

0/5
ترجمه درست جمله دارای حروف مشبهة بالفعل (أن، كأن، لیت و لعل) با تكيه بر معنای حروف مشبهة بالفعل 0/5
 ترجمه یک جمله دارای مفعول مطلق تأکیدی و یک جمله دارای مفعول مطلق نوعی 1
 ترجمه یک جمله دارای قید حالت 0/5
 ترجمه درست جمله دارای استثنا یا اسلوب حصر 0/5
ترجمه درست جمله دارای اسلوب ندا 0/5
 انتخاب گزینه درست در ترجمه جمله عربی به فارسی (دو جمله) 0/5
 تکمیل ترجمه ناقص از متن، تمرین و بخش «اعلمواه (چهار جای خالی) 1
ج)

مهارت شناخت و کاربرد قواعد

ترجمه دقيق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعید، امر، نهی، نفی، مهارت مستقبل، مجهول، معادل های عربی مضارع التزامی، اسلوب شرط و فعل دارای نون وقایه داخل شناخت و جملات ساده و با ریشه های ساده ای مانند: خرج، دخل، صبر، کتب و … که زیر فعل خطی کشیده کاربرد قواعد می شود و دانش آموز با کمک یک قرینه یا بیشتر، آنها را ترجمه می کند؛ مانند: «أنا دخلت قرية 2 7
مهارت های زبانی موضوع نمره جمع
ادامه ج)

مهارت شناخت و کاربرد قواعد

جدي أمس» که در این جمله دو قرينة «أنا» و ای» در «إني» و «جدی» و قید زمان «أمس» به دانش آموز کمک می کنند تا بتواند «دخلته را درست ترجمه کند. در صورتی که از فعل های دشواری مانند تهيسون استفاده می شود، لازم است که معنای شکل سوم شخص مفرد آن داده شود؛ مثال: یا تلاميذ، لم تهمسون في الصف؟! (همس: آهسته سخن گفت)

یا در قالب مصور به صورت ارتباط دادن جملات به تصاویر (هشت مورد)

یا به صورت تلفیقی از حالت اول و دوم

ادامه 7 نمره
 تشخیص محل اعرابی در جملاتی که معنا و ساختاری ساده دارند؛ مانند: اكتب المسافر رسالة في الفندق.» جملات کاملا حرکت گذاری می شوند. (فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضاف اليه، صفت، جار و مجرور، یا مجرور به حرف جر، اسم و خبر افعال ناقصه و حروف مشبهة بالفعل و لای نفی جنس، نائب فاعل، صفت، حال، مستثنی، مفعول مطلق و منادا)

تذکر: سهم حال، مستثنی، مفعول مطلق و منادا 1/5 نمره از ۴ نمره است.

تشخیص نوع مفعول مطلق نیز سؤال می شود.
0/25 نمره تشخیص اسلوب حصر از استثناست.
0/5 نمره تحلیل صرفی و اعراب که مؤكدا باید در قالب سؤال دو گزینه ای شبیه کتاب درسی باشد.

4
 تشخیص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مكان، اسم تفضيل یا ترجمه درست آنها؛ یا ترکیبی از تشخیص و ترجمه آنها در هر حالت این اسم ها داخل جملات کوتاه هستند. 1
د) مهارت های درک و فهم سؤال جور کردنی از مفهوم واژگان «وصل کردن کلمات ستون اول به توضیحات ستون دوم» (چهار مورد) یا ارائه شش کلمه که دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی که باید با کلمه مناسب
کامل شود. با پر کردن جاهای خالی با گزینه های مناسب (سؤال سه گزینه ای)
1 2

نمره

درک مطلب (ارائۀ متن و طراحی چند سؤال حتی الامکان با چند کلمه پرسشی خوانده شده) یا (ارائه چند جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله یا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحانی)؛

یا ترکیبی از دو حالت پیشنهادی بالا؛ یا طرح سؤال با توجه به تصویر که در این حالت پاسخ کوتاه مطلوب است؛ یا هر شیوه ابتکاری دیگری که بتواند مهارت درک و فهم را بسنجد.

1

– نکات مهم برای طراحی سوالات امتحانی عربی دوازدهم انسانی نوبت اول و نهایی نوبت دوم

1. سؤالات امتحان کاملا حرکت گذاری می شوند.

۲. صورت سؤال از نظر ساختاری و واژگانی، در حد فهم دانش آموز است.

٣. در طراحی سؤال امتحان نوبت اول، طراح مجاز است تا یک نمره در بارم بندی تغییراتی اجرا نماید؛ ولی در نوبت دوم، بارم بندی دقیقا رعایت شود.

۴. حجم اصلی سؤالات امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و کاربرد واژگان است که تنوع دارد.

۵. در بسیاری از موارد، سؤالات بخش های مختلف با هم تلفیق می شوند و تفکیک مهارت های زبانی امکان ندارد؛ مثلا در بخش مهارت ترجمه، امکان دارد در یک جمله، چند مفهوم مختلف هم زمان بیاید.

۶. طرح سوال امتحان نوبت اول (دی ماه) و دوم خرداد ماه) از بیست نمره است.

۷. طرح سوال امتحان کتبی میان نوبت اول و دوم از پانزده نمره است. معمولا برای امتحان میان نوبت، بارم بندی تعیین نمی شود. اگر دبیری علاقه مند است که بر اساس بارم بندی ویژه میان نوبت سؤال طرح نماید، می تواند این گونه عمل کند:

a) مهارت واژه شناسی ۱ نمره، مهارت ترجمه به فارسی ۵ نمره، مهارت درک و فهم ۲ نمره و قواعد 7 نمره.

b) این موارد صرفا پیشنهاد است. در نتیجه ۵ نمره کاسته می شود که برای نمره شفاهی منظور می گردد.

c) (روخوانی چهار نمره و پاسخ به پرسش های شفاهی ساده یک نمره)

 

۸. در سؤال (ترجمه دقیق فعل ها) یک یا دو قرینه مانند اسم و ضمیر باید در جمله وجود داشته باشد، تا دانش آموز بتواند به کمک آنها فعل مورد نظر را دقیق ترجمه کند.

مثال: يا ولد، رجاء، اسمع كلام معلمك. أختى تكتب درسها. أيها الزميل، لم لا تدخلين في غرفتك؟ أنتم قد وجدثم طريقكم. إنا سنذهب إلى السفر؛ د. تخن كم تجليس هناك من قبل

a) ملاحظه می کنید اولا هر یک از فعلها در جمله واقع است؛ ثانیا در جمله قرینه هایی وجود دارد که کمک می کنند تا دانش آموز موفق باشد. فراموش نکنیم که یکی از اهداف ارزشیابی آموزش است. آن ارزشیابی درست است که بتواند به دانش آموز کمک کند و او را دچار ترس و نگرانی نکند و موجب شود تا از یادگیری لذت ببرد.

b) در این سؤال از فعل هایی استفاده می شود که این ویژگی ها را داشته باشند: صحیح و سالم، پرکاربرد، دارای معنای ساده؛ لذا چنین فعل هایی پیشنهاد می شود: ابتعد، أزل، استخرج، اقترب، إنتظر، إنقطع، تكلم، دهب، رجع، ساعد، سافر، شاهد، طلب، علم، غسل، لعب و ..

9- در بخش قواعد شیوه طرح سؤال فقط بر مبنای تشخیص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی در جمله و تعیین فعل مناسب برای جای خالی و نیز ترجمه از عربی به فارسی است؛ مثال:
a) أكثب في الفراغ فعلا مناسبا.       أيها الرجال، رجاء … ذلك الساق. (گزینه های *ساعد *ساعدوا )

b) ترجم الكلمة التي تحتها خط يا أخواتی، من فضلين، إرجعن إلى بيوتن

 

۱۰. در سؤالات چند گزینه ای دو، یا سه گزینه ارائه می شود. (اما در بخش کلمات ناهماهنگی چهار کلمه داده می شود.)

۱۱. ترجمه جمله، یا کلمه از فارسی به عربی در هیچ آزمون، یا مسابقه ای طراحی نمی شود.

۱۲. طرح سؤال از فعل هایی مانند «تعلمواه ، «تعارفواه که می توانند ماضی، یا امر باشند باید در جمله و همراه قرائن مناسب باشد و اگر در امتحان از طرح چنین سؤالاتی خودداری شود بهتر است

۱۳. در تشخیص و ترجمه فعل های ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی منفی، مضارع منفی و مستقبل و نیز مصدر در جمله باید فقط موارد صحیح و سالم طراحی شود و اگر از معتل سؤالی طرح شد، نباید تغییراتی مانند اعلال حذف داشته باشد. دانش – آموزان در ترجمۀ فعل هایی مانند آرن، ارض، اهد، دع، أدع، رد، ق دچار مشکل خواهند شد. اگر هم در کتاب های درسی به کار رفته باشند باید بدون کوچک ترین تغییری عین همان عبارت داده شود؛ مانند: (اهدنا الصراط المستقيم)

a) احتمال دارد دانش آموزی بداند فعل جملة الأطباء كانوا يفحصون المرضية. معادل «ماضی استمراری» در فارسی است؛ ولی معنای فعل حصه را که در پایه هشتم خوانده است بعد از پنج سال فاصله فراموش کرده باشد؛ در این صورت به او ظلم می شود. در چنین حالتی لازم است که معنای فعل فحصَ در برگه امتحان داده شود؛ زیرا آنچه سنجیده می شود ساختار معادل ماضی استمراریه است نه معنای فعل الص، و این بخش از بارم بندی در بخش قواعد است، نه در بخش ترجمه.

۱۴. آموزش و ارزشیابی مطابقت عدد و معدود و ویژگی های معدود و مطابقت موصوف و صفت مطلقا از اهداف کتاب درسی نیست؛ اما حفظ عددهای اصلی یک تا صد و عددهای ترتیبی یکم تا بیستم از اهداف کتاب است.

۱۵. طرح سؤال در مورد تشخیص ضمیر و اسم اشاره مناسب، برای جای خالی در جمله با توجه به قرائن در قالب سؤال چند گزینه ای اشکالی ندارد؛ ولی باید توجه داشت که چنین مواردی از اهداف کتاب درسی نیست: ضمير منفصل منصوب مانند إياكا تشخیص کاربرد اسم اشاره می مانند هذان و هذین، کاربرد هذه و تلک برای اشاره به اسم غير عاقل. در کتاب درسی به نام
ضمایر اشاره نشده است.

۱۶. در تشخیص محل اعرابی در جمله، نهادن اعراب رفع، نصب و جر از اهداف کتاب نیست و کلمات جمله ارائه شده باید کاملا اعراب گذاری شده باشند. طرح سؤال از اعراب گذاری کلمات جمله، مطلقا ممنوع است؛ زیرا در کتاب آموزش داده نشده است. در کتاب عربی رشته ادبیات و علوم انسانی ذکر علامت اعرابی آموزش داده شده است؛ بنابراین، در امتحان می تواند طرح شود؛ مثلا ذکر اینکه در جمله «جاء الرجل الرجل فاعل و مرفوع به ضمه است.

۱۷. در تشخیص مشتقات، ذكر جامد و مشتق لازم نیست؛ اما ذكر نوع کلماتی مانند حاکم، محکوم، محگم، أحگم لازم است. در اسم فاعل و اسم مفعول مانند ناظر و منتظر ذکر اینکه ناظر اسم فاعل ثلاثی مجرد و منتظر اسم فاعل ثلاثی مزید می باشد، در کتاب درسی تدریس شده و از اهداف آموزشی کتاب رشته ادبیات و علوم انسانی است.

۱۸. در بخش تحلیل صرفی و اعراب می توان مانند تمرین کتاب عمل کرد؛ یعنی سؤال دو گزینه ای نیز طرح کرد. از طرح سؤال به صورت پر کردن جای خالی در تجزیه و ترکیب خودداری شود. ارائه یک جمله و درخواست از دانش آموز برای نوشتن تحلیل صرفی و اعراب نیز از اهداف برنامه درسی نیست.

۱۹. تغییر دادن جملات کتاب در امتحان جایز است؛ به شرط اینکه منطقی باشد و موجب نشود که بیشتر دانش آموزان دچار اشکال شوند. هدف این است که دانش آموز طوطی وار عبارت ها را حفظ نکند. بدیهی است که آیات و احادیث و ضرب المثل ها را نمی توان تغییر داد.

۲۰. در بخش مهارت ترجمه به فارسی نمی توان تفکیک دقیق میان عبارات ارائه شده انجام داد. طبیعی است که امکان دارد در آزمون جمله ای داده شود که بارم بخش هایی از قواعد را افزایش دهد.

۲۱. در امتحان نوبت دوم از مطالب نیمه اول کتاب کمتر از هفت نمره طراحی می شود. درس عربی به گونه ای است که نمی توان سقفی دقیق برای مطالب نیمه اول و دوم کتاب تعیین کرد؛ زیرا نه تنها مفاهیم پنج درس کتاب، در هم تنیده اند؛ بلکه آموخته های سال های گذشته نیز تکرار شده اند. (نیمه اول حدود هفت نمره، نیمه دوم حدود ۱۳ نمره)

هم چنین می توانید برای مطالعه بهتر عربی برای امتحان نهایی دوازدهم و سوالات امتحان نهایی عربی دوازدهم انسانی دوره های قبل نیز دیدن کنید.

برای مشاهده بودجه بندی سایر دروس روی هشتگ بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی ، بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی و بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی کلیک کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا